English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
מערכת שעות - שפה וספרות צרפתית תשע"א
תוכנית לימודים תרבות צרפת ושפה וספרות צרפתית תש"ע

16-17/06/2010 - ימי עיון בבלשנות צרפתית וכללית בנושא - קירוב ודיוק II
תוכניה 1
תוכניה 2


מטרת הלימודים החוג לצרפתית מתחלק לשתי מגמות:

המגמה לשפה וספרות צרפתית:
הקניית ידיעה מעשית ועיונית של השפה הצרפתית הכתובה והמדוברת כולל מיומנות יישומית כגון תרגום לצרפתית, רכישת ידיעה נרחבת של הספרות הצרפתית ודרכי גישה ליצירות מופת בספרות, הקניית ידע נרחב וכלים ביקורתיים להערכת התרבות הצרפתית על כל זרמיה ותקופותיה.

המגמה לתרבות צרפת:
הלימודים מתמקדים בתרבות הצרפתית במובנה הרחב. הם כוללים עיונים בהתגבשותה ובהתפתחותה של תרבות צרפת מאז ימי הביניים ועד לימינו על היסטוריה של צרפת, מוסדותיה ומבניה, פרקים בספרות הצרפתית הקלאסית והמודרנית וכן פרקים בתולדות התיאטרון, הקולנוע והאמנות בצרפת. כן מוקדשים קורסים להכרת מוקדי יצירה וצריכה של התרבות הצרפתית מחוץ לצרפת ולהכרת רבגוניותו של העולם הפרנקופוני.