English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > מבנה לימודים


מבנה הלימודים ותנאי קבלה


לימודים לקראת תואר שלישי

תנאי קבלה
כל בעל תואר שני (מ"א) בשפה וספרות צרפתית או בלשנות צרפתית מאוניברסיטה בארץ או מכל אוניברסיטה מוכרת בחו"ל רשאי להגיש את מועמדותו בתנאי שהממוצע הכולל בתחום לימוד הספרות או הבלשנות הצרפתית הוא 82 לפחות ובתנאי שסיים את עבודת הגמר בציון 86 לפחות.

מבנה הלימודים
ועדת הדוקטורט החוגית תיקבע לכל מועמד את תוכנית לימודיו בהתאם להישגיו הקודמים ולתחומים שהוא כיסה בלימודי המ"א שלו. כל תלמיד חייב במכסת לימודים שתקיף עד 16 שש"ס (לא כולל דרישות השלמה), שמהן 8 שש"ס יוקדשו לסמינרים תיאורטיים ומתודולוגיים שיאפשרו למועמד להתמודד עם כתיבת מחקרו. הקורסים ייבחרו בהסכמת המנחה.
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
תלמיד מחקר שלב א': שנה (2 סמסטרים מקבל התלמיד עד הגשת הצעת מחקר)
תלמיד מחקר שלב ב': לא יותר משנתיים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה)


בקשת הקבלה שתופנה לוועדה החוגית תכלול: מהלך חיים, העתקים מתעודת "בוגר" ו"מוסמך", גיליונות ציונים מאושרים לב"א ולמ"א, שתי המלצות מאנשי אקדמיה, כאשר אחת מהן ממדריך התיזה למ"א, העתק מעבודת הגמר, אישור בכתב על הסכמת מנחה לעבודת הדוקטורט וכן הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי המנחה המיועד.

בשלב א' יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה החוגית לתואר שלישי.

אישור סופי יינתן על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
עם קבלת האישור, יעבור התלמיד למעמד תלמיד מחקר שלב ב'.

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה מודפסת ובחתימת המנחה, למזכירות החוג, שתעבירה לרשות ללימודים מתקדמים.
לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על פי התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.

מערכת שעות לשנת תשס"ט - סמס' א'

מערכת שעות לשנת תשס"ט - סמס' ב'

הלימודים לתואר ראשון
שפה וספרות צרפתית
תרבות צרפת
צרפתית שפה זרה
הלימודים לתואר שני
לימודים לתואר שני
הלימודים לתואר שלישי
לימודים לתואר שלישי
טפסים
טופס בקשה להיבחן במועד חריג
טופס ערעור על ציון