English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > מבנה לימודים


מבנה הלימודים ותנאי קבלה


לימודים לתואר שני (מ"א)

הלימודים לתואר שני מעמיקים ומעשירים את הידע בספרות או בבלשנות.
הלימודים מתפצלים לשני מסלולים, האחד כולל כתיבת עבודת גמר בתחום בו בחר הסטודנט, בשני לא נדרשת עבודת גמר.

תנאי קבלה
תלמיד יתקבל לתואר שני על סמך שני קריטריונים:
ציון משוכלל בלימודי התואר הראשון בחוג של 76 לפחות וציון של 76 לפחות בחוג השני לתואר בוגר, כשעבודת הסמינריון שנה ג' קיבל את הציון 80 לפחות, וציון סופי בלימודי לשון 70 לפחות.
ראיון אישי עם הממונה על לימודי התואר השני או עם ועדת קבלה מיוחדת.

מבנה הלימודים
התלמיד יבחר באחת משתי התמחויות:
התמחות ספרותית
התמחות בלשנית-ספרותית

משך הלימודים
משך הלימודים הנורמטיבי לתואר השני במסלול א' הוא עד 3 שנים, כולל כתיבת עבודה.
במסלול ב' משך הלימודים הוא שנתיים.

היקף הלימודים
מסלול א': סה"כ 32 שש"ס כולל עבודת גמר
מסלול ב': סה"כ 44 שש"ס כולל בחינת גמר או פרוייקט גמר מחקרי

מסלול א':
בהיקף של 28 שש"ס, כולל 2 סמינריונים וקורס של הדרכה אישית.
שיעורי בחירה מחוץ לחוג (דרג 3-5): בהיקף של 4 שש"ס.
המתמחה במגמה ספרותית יבחר את שיעורי הבחירה מבין החוגים הספרותיים או במרעי הרוח הכלליים, והמתמחה במגמה הבלשנית-ספרותית יבחר אותם מבין החוגים הבלשניים.

מסלול ב':
בהיקף של 38 שש"ס לפחות, כולל 3 סמינריונים. התלמיד ילמד קורסים מתודולוגיים ומונוגרפיים מבין הקורסים המוצעים בחוג
שיעור בחירה (דרג 3-5) בהיקף של 6 שש"ס.
המתמחה במגמה ספרותית יבחר את קורסי הבחירה מבין החוגים הספרותיים או במדעי הרוח הכללים והמתמחה במגמה הבלשנית-ספרותית יבחר אותם מבין החוגים הבלשניים.

לימודי עזר
תלמידי שני המסלולים ילמדו שפות: לטינית או שפה אירופית אחרת (על פי בחירת התלמיד), ברמה של מתקדמים.

עבודת גמר מחקרית
תלמיד מסלול א' יגיש עבודת גמר בתום לימודיו. נושא העבודה ייקבע באישור מדרכיו של התלמיד בשנת הלימודים השנייה ועל דעת יו"ר ועדת מ"א החוגית.

בחינת גמר
תלמיד מסלול ב' ייבחן בבחינות גמר מחקרית בתום לימודיו, בסיום חובותיו.

פרוייקט גמר מחקרי
תלמיד מסלול ב' רשאי לבחור באפשרות של פרוייקט גמר מחקרי.
המסלול מאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות ומחייב לימוד קורסים מחוגים ופקולטות שונות.
במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' למ"א ובכתיבת עבודת גמר מחקרית.
תכנית הלימודים תיבנה על ידי מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הוועדה החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים.

מערכת שעות לשנת תשס"ט - סמס' א'

מערכת שעות לשנת תשס"ט - סמס' ב'

הלימודים לתואר ראשון
שפה וספרות צרפתית
תרבות צרפת
צרפתית שפה זרה
הלימודים לתואר שני
לימודים לתואר שני
הלימודים לתואר שלישי
לימודים לתואר שלישי
טפסים
טופס בקשה להיבחן במועד חריג
טופס ערעור על ציון