English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > מבנה לימודים


מבנה הלימודים ותנאי קבלה


המגמה לתרבות צרפת

המגמה לתרבות צרפת נפתחה במסגרת החוג לשפה וספרות צרפתית עבור כל אותם תלמידים שהביעו התעניינות בהתפתחות התרבות הצרפתית, ביצירתה ובמוסדותיה, אך לא יכלו לממש את רצונם בגלל חוסר ידע בסיסי בשפה הצרפתית. אי ידיעת השפה הצרפתית אינה מהווה מכשול, שכן הלימודים, הבחינות והעבודות מתקיימים במגמה זו בלשון העברית. הלימודים מתמקדים בתרבות הצרפתית במובנה הרחב. הם כוללים עיונים בהתגבשותה ובהתפתחותה של תרבות צרפת מאז ימי הביניים ועד לימינו על מוסדותיה ומבניה, פרקים בספרות הצרפתית הקלאסית והמודרנית, וכן פרקים בתולדות התיאטרון, הקולנוע והאמנות בצרפת. כן מוקדשים קורסים להכרת מוקדי יצירה וצריכה של התרבות הצרפתית מחוץ לצרפת ולהכרת רבגוניות של העולם הפרנקופוני. פרט למוקדים אלה כוללת תכנית הלימודים גם קורסים בסיסיים בלשון הצרפתית הבסיסית הכתובה ושבע"פ.

תנאי קבלה
הקבלה לחוג מתונית בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.

המסלול הדו-חוגי
התלמיד ישתתף בשנות לימודיו בלימודי הלשון ובלימודי ספרות.
בשנת לימודיו השנייה ישתתף התלמיד בפרוסמינריון.

היקף הלימודים
במשך שנות לימודיו בחוג, על התלמיד לצבור 60 נ"ז.

מטרת לימודי השפה להביא את התלמיד ליכולת קריאה, שתאפשר לו בהמשך לימודיו להשתתף בשיעורים מתקדמים בתרבות צרפת.

מערכת לימודים לתלמידי תכנית תרבות צרפת - תשס"ט

הלימודים לתואר ראשון
שפה וספרות צרפתית
תרבות צרפת
צרפתית שפה זרה
הלימודים לתואר שני
לימודים לתואר שני
הלימודים לתואר שלישי
לימודים לתואר שלישי
טפסים
טופס בקשה להיבחן במועד חריג
טופס ערעור על ציון