English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > מבנה לימודים


מבנה הלימודים ותנאי קבלה


המגמה לשפה וספרות צרפתית
הלימודים בחוג לשפה וספרות צרפתית מיועדים להקנות ידיעה מעשית ועיונית בלשון הצרפתית המדוברת והכתובה. כמו כן הלימודים מעמיקים את הידע בספרות הצרפתית לתקופותיה, לסוגיה וליוצריה. זאת באמצעות לימוד של יצירות מופת ושל זרמים ספרותיים מרכזיים, בירור הכלים הביקורתיים להערכתם והכרת רקע התרבותי הרחב.

תנאי קבלה:
הקבלה לחוג מותנית בידיעת השפה הצרפתית, לתלמידים המיועדים למסלול שפה וספרות, ובעמידה בתנאי הקבלה בכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
כל המועמדים לחוג לצרפתית, המיועדים למסלול שפה וספרות צרפתית, חייבים בבחינת כניסה חוגית בכתב ובראיון.
תלמידים ללא ידע מוקדם בצרפתית יוכלו להשתתף בקורס קיץ או להשתתף בקורס שנתי בצרפתית בסיסית א+ ב.

תוכנית הלימודים:
הלימודים בחוג לשפה וספרות צרפתית מחולקים לשלושה תחומים:
לימוד הלשון הצרפתית, הכולל לימודי דקדוק. פרקים בתורת ההגה, בתחביר ובתורת הסגנון, תולדות הלשון הצרפתי, הבעה בכתב ובעל פה וכן פרקים בבלשנות.
לימודי תרבות צרפת, הכולל את תרבות ימי הבניים, את תרבות הרנסנס, את התרבות הקלאסית, ורעיונות יסוד במאות ה-18 וה-20.
לימודי הספרות הצרפתית, הכוללים אסכולות וזרמים בספרות הצרפתית למן המאה ה-16 ועד ימינו. סוגים ספרותיים מרכזיים כמו השירה הצרפתית ואסכולות השונות שלה. הרומן הצרפתי למן המאה ה-17 ועד לרומן החדש, התיאטרון הצרפתי, ספרות ההגות, גישות וזרמים בביקורת הצרפתית מן המאה ה-19 ועד ימינו וכן הקשרים שבין הספרות לבין האמנות והקולנוע.

המסלול הדו-חוגי
בשנת הלימודים השניה ישתתף התלמיד בפרוסמינריון. בשנת לימודיו השלישית ישתתף התלמיד בסמינריון ויגיש עבודה סמינריונית.

היקף הלימודים
במשך שנות לימודיו בחוג, על התלמיד לצבור 60 נקודות זכות.

המסלול החד-חוגי
המסלול החד חוגי מיועד לתלמידי הרמה הרגילה המעוניינים בהתמחות מיוחדת בלימודי השפה והספרות הצרפתית. התלמיד יכול לבחור מסלול זה בתחום שנת לימודיו הראשונה, לאח שיעמוד בכל תנאי המעבר והישגיו יהיו נאים (ציון ממוצע "טוב"). הקבלה למסלול החד-חוגי ותכנית הלימודים טועונות אישור החוג.

היקף לימודים
נוסף על תכנית הלימודים הרגילה הדו-חוגית, ילמד התלמיד, במסגרת החוג, 16-18 שש"ס נוספות, וסמינריון נוסף. כן חייב התלמיד ללמוד שני מיקבצי השלמה בחוגים אחרים.


מערכת לימודים לתלמידי תכנית שפה וספרות - תשס"ט

הלימודים לתואר ראשון
שפה וספרות צרפתית
תרבות צרפת
צרפתית שפה זרה
הלימודים לתואר שני
לימודים לתואר שני
הלימודים לתואר שלישי
לימודים לתואר שלישי
טפסים
טופס בקשה להיבחן במועד חריג
טופס ערעור על ציון